Grønn forskning Oslofjorden

Akershus fylkeskommunen er medeier i prosjektet Grønn forskning Oslofjorden (GFO) som starter 1. oktober. Harald Hetland er ansatt som prosjektleder, og vil ha kontorsted Grønt fagsenter, Gjennestad.

Prosjektet skal øke brukermedvirket forskning og innovasjon, for dermed å videreutvikle og styrke konkurransekraften i hele verdikjeden for landbruk- og matnæringen. Prosjektet er initiert av Vestfold fylkeskommune og er et samarbeid mellom fylkeskommuner og fylkesmenn rundt Oslofjorden og landbruksnæringa.

Noen av tiltakene i prosjektet vil være å:

 

  • Kartlegge og synliggjøre behovet for ny kunnskap sett fra næringens side
  • Etablere nødvendig samarbeid mellom næringsaktører, forskningsmiljø og forvaltning/virkemiddelapparat
  • Bidra til å etablere næringsretta forskningsprosjekt
  • Bidra til kunnskapsformidling av ny og eksisterende kunnskap fra forskningsmiljøene til næringa, i samarbeid med landbrukets rådgivingsapparat
  • Synliggjøre og samarbeide med de ulike finansieringsordningene for å kunne realisere etterspurte forskningsprosjekt 

Les mer på nettsidene til Grønt fagsenter Gjennestad