620 bønder og andre på kurs eller fagdag i 2012

Sammen med våre samarbeidspartnere hadde Hvam vgs/Hvam Agroutvikling kurs og fagdager for 620 bønder og andre i løpet av 2012.

Sammen med våre samarbeidspartnere har Hvam hatt stor  aktivitet innenfor kurs og etterutdanning i løpet av 2012. 

Materialdager til skogs

Aktivitetene er i hovedsak gjennomført gjennom utviklings- og kompentaseprosjektene 

  • Lavenergi og klimatiltak i landbruket
  • Ressurssenter for eldre bygninger i landbruket
  • Kompetansesenter Inn på tunet

 

Materialvalget starter i skogen

og kurs/etterutdanning  i regi av Hvam vgs;

  • Landbrukskurs for voksne
  • Kortere fagkurs innenfor motorsag, traktor, smie, laft m 

Hele årsrapporten til Hvam Agroutvikling kan hentes opp her

Oversikt over kurs, fagdager og studieturer 2012 

Andre nøkkeltall for aktivitetene i Hvam Agroutvikling  2012;

  • 4 ansatte fordelt på 3,1 årsverk
  • Gardsbesøk med veiledning hos 70 gardbrukere
  • Gjennomført 15 foredrag på eksterne fagdager/seminarer
  • Koordinert arbediet for utvikling og godkjenning av fagskoletilbud innen planteproduksjon og driftsledelse. Godkjent av NOKUT desember 2012
  • Deltatt i fylkeskommunens arbeidsgruppe for utredningene  "Framtidsretta kompetansetilbud for landbruket på Sør-Østlandet" (ØF-rapport 15/2012) og" Klimaoptimalt skogbruk" (Skog og landskap 09/2012)

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad, tlf 950 31 364