Landbruksnæringa ønsker fagskole i landbruk velkommen

Norges Bondelag og flere fylkeslag på Østlandet mener det er behov for en fagskole innen planteproduksjon og driftsledelse.De ønsker framtidas Agroingeniør velkommen.

Landbruksnæringa trenger en  slik yrkesrettet utdanning over videregående nivå, sier Norges Bondelag i sin uttalelse.

Les mer om deres uttalelse her

Fagskolen Innlandet og Hvam vgs planlegger et nytt fagskoletilbud med oppstart høsten 2013. De har nylig avsluttet sin høring på forslag til studieplan innen planteproduksjon og driftsledelse , og det er kommet inn 8 høringssvar. Alle er positive til at det igangsettes et slikt tilbud, og det er kommet gode tilbakemeldinger på at emnene som inngår i planen er relevante for næringa.

Søkand om godkjenning sendes NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) i løpet av september.

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad