Tilskudd til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket

Akershus fylkeskommune har fått tildelt kr 680 000 til fordeling på tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket.

Midlene skal bidra til rekruttering og utdanning av bønder og skogeiere innenfor tradisjonelle og nye næringer i landbruket. Prioriterte områder er;

  • kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelle og nye næringer i Oslo og Akershus
  • tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringa i fylket
  • arbeid knyttet til likestilling i landbruket i fylket

Nasjonale prosjekter vil ikke bli prioritert.

Bruken av midlene skal støtte oppp under Handlingsprogram for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus.

Det gis  kun støtte  til fellestiltak/prosjekter.

Søkandsfrist er 22.mars 2012. Det skal fortrinvis benyttes eget søknadsskjema, men legg gjerne ved utfyllende beskrivelse av tiltaket. Søknaden sendes agroutvikling@hvam.vgs.no eller Hvam Agroutvikling, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam.

Søknad om tilskuddsmidler vil bli sluttbehandlet i fylkesutvalgets møte  den 11. juni 2012

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg