Energi- og klimatiltak i landbruket

Flere delprosjekter er nå i gang under programmet "Energi- og klimatiltak i landbruket" ved Hvam. Romerike Landbruksrådgiving, Hvam videregående skole og Akershus Bondelag samarbeider om satsingen. Styringsgruppa for prosjektet hadde nylig møte på Hvam.

Styringsgruppa er godt fornøyd med at prosjektet er blitt en del av den felles satsingen på næringsutvikling i hovedstadsområdet gjennom såkalt "regionalt innovasjonsprogram for Oslo og Akershus"

En 3-årig satsing på energi- og klimatiltak i landbruket er nå godt i gang og mange delprosjekter har startet opp

 Romerike Landbruksrådgiving har prosjektledelsen for delprosjektet "klimariktige dyrkingssystemer og energiregnskap". Målet er å øke kunnskapen om energieffektivisering og energibruk for gårdbrukere, rådgivere og forvaltning. første tiltak som er ei gang gjelder energieffektivisering. 12 medlemmer i romerike landbruksrådgiving + gårdsbruket på Hvam har registrert drivstofforbruket i våronn ved ulike arbeidsoperasjonr (pløying, harving, såing etc.). dette vil bli fulgt opp med tiltak for redusert drivstofforbruk på hver enkelt gard.

Hvam vgs staret til høsten et nytt opplæringstibud innenfor naturbruk som er kalt "Energi og miljøfag. Linja er et 3-årig løp som vil gi spesiell studikompetanse for videre grønne studier. det er 25 søkere til 15 plasser.

Kurs og etterutdanningstilbud  i fornybar energi, klimatiltak og gårdsvarme er i gang. Det er stor interesse for kurs og møter om temaet, spesielt gårdsvarme.

Det skal bygges opp kompetanse rundt energi- ogh klimaspørsmål i landbruket i akershus og Hvam vgs skal utvikles til en pilotskole og et pilotbruk fro energi-, miljø-, og klimatiltak.

Styringsgruppa og prosjektledelsen er godt fornøyd med starten av energi- og klimasatsingen