Lær om energisparing, fornybar energi og klimatilpasning i landbruket – få bedre økonomi og start planlegging av framtidas landbruk!

Kurs i energi- og klimatiltak i landbruket starter på Landbrukshelga 22.-23. januar og fortsetter med 3-4 kveldssamlinger i februar-mars. Deltakerne vil lære å sette opp et energiregnskap for gården etter en svensk modell, ”Greppa energin på gården”. Du vil lære om fornybare energikilder, energieffektivt landbruk og klimagasser, og hva som er riktig agronomi for et energieffektivt, klimatilpasset landbruk.

Å drive landbruk handler i stor grad om å produsere energi, i form av mat, fôr og skogsvirke. For å produsere all denne energien bruker vi også mye energi, til drift av maskiner, til produksjon av driftsmidler og til oppvarming og lys. Hvis vi setter opp et regnskap over energibruken og energiproduksjonen på gården får vi et bilde av hvor energieffektivt vi driver landbruket vårt.

Klimaet i verden er i endring, sannsynligvis forsterket av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Norge har som målsetting å redusere utslipp av klimagasser fra alle sektorer, også fra landbruket. Det foregår mye forskning på klimatiltak i landbruket og landbruket gjør lurt i å forberede seg på klimaendringer og mindre utslipp av klimagasser. Her er det mye snakk om å lære seg god agronomi.
 
Energi og klima er to sider av samme sak. Som ellers i samfunnet er landbruket blitt helt avhengig av olje som energikilde. Forbrenning av olje og kull er den største tilførselskilden for klimagass til atmosfæren. I landbruket har vi utslipp av metan og lystgass fra husdyr og gjødsel, men landbruket er også storprodusent av bioenergi i form av trevirke, halm, biogass og bioolje som kan erstatte fossil olje og gass. I tillegg binder jord og skog store mengder karbondioksyd. Landbruket er en del av løsningen på klimautfordringene!
 
Det er muligheter for å spare penger på energieffektivisering. Energieffektivisering omfatter blant annet isolering av hus, gjenvinning av varme, drivstofføkonomisk traktorkjøring. På sikt vil det også være økonomisk fornuftig å gå over til fornybare energikilder. Det er et faktum at fossil olje blir mindre tilgjengelig og etter hvert brukt opp, og ganske sikkert dyrere. Landbruket har også et stort potensial for å kunne tjene penger på produksjon av bioenergi.
 
Det er altså gode grunner for at du som jobber i landbruket bør lære mer om energi- og klimaspørsmål. Det blir det nå mulighet for. Sammen med Romerike Landbruksrådgiving, Akershus bondelag og Hvam videregående skole tilbyr nå Agro Utvikling et etterutdanningskurs for bønder i energibruk og klimatilpasning i landbruket.
Meld deg på kurset på www.agroutvikling.no, se info om Landbrukshelga 2011.