Kompetansemidler til landbruket i Oslo og Akershus lyses ut

Akershus Fylkeskommune har for 2010 fått tilsagn om kr 680 000 til fordeling til tiltak innen kompetanseheving, rekruttering og likestilling i landbruket. Søknadsfrist er 15. august 2010. Søknad sendes til post@agroutvikling.no

Midlene skal benyttes til kompetanseutvikling og kompetanseheving innenfor tradisjoenelt landbruk og nye næringer, som etter- og videreutdanning for bønder i Akershus.  Handlingsplanen  for bruk av midler til kompetanseheving, rekruttering og likestiiling i landbruket i Oslo og Akershus for  2010 er nå klar, og rådgivende utvalg har lagt følgende plan til grunn;

Etter- og videreutdanning for bønder (tidligere EB-kurs)   kr 480.000

Rekruttering og kvinnetiltak                                                     kr 200.000

Midlene lyses ut med søknadsfrist 15. august og søknaden skal sendes til Agro Utvikling pr epost

Det skal benyttes eget søknadsskjema. Her er mer informasjon om ordningen og rådgivende utvalg 

Spørsmål kan rettes til Agro Utvikling ved Liv Marit Strupstad, post@agroutvikling.no eller tlf 63 91 21 57

 Fullstendig utlysningsannonse

 Søknadsskjema

 

Kontaktpersoner;

Liv  Marit Strupstad , tlf 950 31 364

Gerd Hertzenberg ,  tlf 481 68 919